AVG statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

vv KRC, gevestigd aan de Bredeweg 30 in Kantens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
vv KRC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van leden verwerken:

Geslacht
Voornaam
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
IBAN
Kopie ID

Indien je een arbeidsovereenkomst met ons sluit, verwerken wij de volgende gegevens:

Geslacht
Voornaam
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
IBAN
Kopie ID

vv KRC verwerkt de volgende persoonsgegevens van sponsoren:

Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail

Wij verwerken de volgende gegevens van leden van de club van 25:

Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
E-mail

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
vv KRC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over eventuele (beleids)wijzigingen of evenementen
Uitvoering te geven aan een arbeidsovereenkomst
Administratie te kunnen uitvoeren ten aanzien van sponsoren, donateurs en leden van de club van 25

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
vv KRC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vv Middelstum) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
vv KRC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. vv KRC bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

WEBFORMULIEREN
Indien u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier (voor evenementen) op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat deze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag of inschrijving hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
vv KRC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vv KRC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
vv KRC gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies (Google Analytics). Deze maken geen inbreuk op jouw privacy want IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden niet gedeeld met Google. Je kunt jouw cookie-instellingen wijzigen of je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vv KRC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@vvkrc.nl. vv KRC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

FOTOBELEID
Met regelmaat publiceert vv KRC foto’s van (voetbal)activiteiten op de website, op de tv in de kantine en op social media. Jaarlijks verschijnen teamfoto’s op onze website. Hierbij kunnen in het onderschrift ook de namen van de spelers staan. Wie bezwaar heeft op een teamfoto te staan of een kind op de teamfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s van (voetbal)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd. Je kunt dit verzoek indienen bij de webmaster of via secretariaat@vvkrc.nl.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
vv KRC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@vvkrc.nl of het bestuur van vv KRC.

VRAGEN
Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met:

Bestuur vv KRC
Bredeweg 30
9995NC Kantens
secretariaat@vvkrc.nl